Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας

Εργαστήριο
Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Αλέξανδρος Αλεξάκης

Το Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης Μεσαιωνικής Φιλολογίας του Τομέα ΜΝΕΦ, με κύριο αντικείμενο τα εξής επιστημονικά πεδία: Λόγια Βυζαντινή Φιλολογία, Δημώδης Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή φιλολογία, Ελληνική γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας – πρώιμου Βυζαντίου, Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία και Κριτική των Κειμένων, Σχέσεις Βυζαντινής Γραμματείας με τη Λατινική Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Γραμματεία.

Στους ειδικότερους στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται οι ακόλουθοι:

  • * Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα οικεία γνωστικά αντικείμενα, ιδίως σε ό,τι αφορά:
    α) την άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην πρακτική εξάσκηση των μεταπτυχιακών ιδίως φοιτητών σε διπλωματικές εκδόσεις Μεταβυζαντινών κειμένων)
    • β) την προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και γ) τη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.
  • Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση αρχειακών πηγών και η ένταξή τους σε Δικτυακούς χώρους προσβάσιμους σε εξωτερικούς ερευνητές και χρήστες.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, πολιτιστικούς και συναφείς επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στο παρόν στάδιο της λειτουργίας του το Εργαστήριο αξιοποιεί, από κοινού με το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, τις τεχνολογικές υποδομές του Τομέα ΜΝΕΦ (Αίθουσα Πληροφορικής και Αίθουσα Πολυμέσων).