Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020

Σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών

Σκοπός του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) είναι η κατάρτιση επιστημόνων με φιλολογική επάρκεια στη βυζαντινή και τη νεοελληνική γραμματεία, ικανών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό έργο στην εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδοτικούς φορείς, ΜΜΕ και άλλους συναφείς κλάδους.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τομέα ΜΝΕΦ είναι προσανατολισμένο στη μελέτη της βυζαντινής και νεοελληνικής γραμματείας, καθώς και της θεωρίας της λογοτεχνίας και της συγκριτικής φιλολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τομέα γίνεται απόπειρα να διευρυνθεί ο ορίζοντας των φοιτητών με νέα αντικείμενα, που αντιστοιχούν σε πιο σύγχρονες πτυχές των θεωρητικών και κοινωνικών επιστημών, ενώ παράλληλα επιχειρείται η συστηματικότερη εξοικείωση των φοιτητών με εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.