Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Τάκης Καγιαλής

Επισκεφθείτε το Ιστολόγιο του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής κατεύθυνσης του Τομέα ΜΝΕΦ, με έμφαση στα επιστημονικά πεδία της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας, καθώς και της Ιστορίας, της Θεωρίας και της Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας.

Στους ειδικότερους στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται οι ακόλουθοι:

  • Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα οικεία γνωστικά αντικείμενα, ιδίως σε ό,τι αφορά: α) την άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, εφαρμοσμένων φιλολογικών δεξιοτήτων και χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς• β) την προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών• και γ) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning & blended learning), τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση μεθοδολογικών προτύπων και υποδειγματικών διδασκαλιών.
  • Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση ερευνητικών πηγών.
  • Η συγκρότηση εξειδικευμένης ερευνητικής βιβλιοθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η συγκρότηση ερευνητικών συλλογών ηχογραφήσεων και ταινιών.
  • Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, πολιτιστικούς και συναφείς επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Η προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, στους οικείους επιστημονικούς τομείς.
  • Η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ιστοσελίδας με πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Στο παρόν στάδιο της λειτουργίας του το Εργαστήριο αξιοποιεί, από κοινού με το Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, τις τεχνολογικές υποδομές του Τομέα ΜΝΕΦ (Αίθουσα Πληροφορικής και Αίθουσα Πολυμέσων).